Välkommen till ProSkolas hemsida!

Proskola är en forskningsbaserad verksamhetsmodell för hela skolan med syftet att förebygga beteendeproblem. Projektet finansieras av utbildnings- och kulturministeriet och utvecklas vid Östra Finlands och Jyväskyläs universitet tillsammans med Niilo Mäki Institutet. På den här hemsidan hittar du information om projektet och om implementeringen av verksamhetsmodellen i skolan.

Forskning

ProSkola

ProSmå

Check in - Check out

Vad är proskola?

ProSkola är en långsiktig utvecklingsprocess för skolan som involverar skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Modellen bygger på positiv återkoppling och handledning för att stödja elevers positiva sociala beteende, trivsel i skolan och främja förutsättningarna för lärande. Den fungerar som ett komplement till skolans grundverksamhet och utvecklar en positiv verksamhetskultur över tid.


Socialt beteende, känslouttryck och kommunikationsfärdigheter är viktiga för att bli en del av en gemenskap. Om dessa färdigheter är bristfälliga kan elevens utvecklingsprocess bli påfrestande. Goda sociala och emotionella färdigheter fungerar också som skyddande element i elevens liv. 


Dessa färdigheter underlättar anpassningen till skolan och arbete i olika grupper, hjälper eleven att sätta upp mål och hantera utmanande situationer samt skapar möjligheter att skaffa och upprätthålla vänskapsrelationer. ProSkola syftar till att stärka elevernas sociala färdigheter och därigenom indirekt främja deras akademiska prestationer.

Se vår introduktionsvideo om grundtankarna inom ProSkola!

ProSkolas principer

Proskola bygger på förståelsen att beteende lärs in och påverkas av omgivningen. Genom att implementera ett omfattande system av både gemensamt och individualiserat stöd och interventioner försöker ProSkola skapa ett positivt och förutsägbart skolklimat som uppmuntrar till önskat beteende och minskar sannolikheten för icke-önskat beteende. Genom att implementera ProSkola strävar skolorna efter att skapa ett positivt och inkluderande skolklimat där eleverna känner sig trygga, engagerade och stöttade. Fokus ligger på att främja social kompetens, förebygga beteendeproblem och tillhandahålla lämpliga insatser när det behövs. Syftet med verksamheten är att skapa en positiv arbetsmiljö, förebygga beteendeproblem och utveckla elevernas sociala färdigheter för att gynna hela skolgemenskapen. Genom att utveckla arbetsmetoderna och insatserna försöker man minska på icke-önskat beteende samtidigt som man försöker öka arbetsron för alla elever.

ProSkola är:

En evidensbaserad modell

Forskning visar att bestraffning av icke-önskat beteende, i stället för belöning av det önskade beteende, förstärker förekomsten av det icke-önskade beteendet. Därför är det centrala i ProSkola att handleda eleverna i önskat beteende och ge positiv feedback när de agerar i enlighet med detta. Modellen bygger på en multiteoretisk grund, inklusive beteendepsykologi, social inlärningsteori och ekologisk systemteori. Enligt modellen kan beteende och emotionella färdigheter undervisas och tränas på samma sätt som andra färdigheter och kompetenser. Man kan påverka elevernas sociala beteende genom att göra ändringar i omgivningen och lärmiljöerna eller förändra handlingssättet i olika situationer.

Modellen har testats och forskats i olika länder, inklusive Norge (PALS), USA (School Wide Positive Behavior Intervention and Support – SWPBIS) och Finland (ProKoulu). Modellen har visat sig bl.a förbättra akademisk prestation, minska disciplinära incidenter och förbättra den övergripande skolkulturen. 

ProSkola - En process i tio steg

Proskola-verksamhetsmodellen är en teambaserad utvecklingsprocess som förverkligas stegivst under flera års tid. Under processen utvecklas verksamhetskulturen, lärarnas pedagogiska kompetens och elevernas beteendehandledning med hjälp av forskningsbaserade metoder. ProSkola är inte endast ett projekt utan ett pålitligt sätt att förverkliga grundskolans nya läroplan på. Med hjälp av ProSkola förverkligar skolan även kontakten till elevvården och trestegsmodellen för beteendestöd. 


Varje skede innehåller konkreta steg som skolan, med hjälp av handledning, implementerar för att stärka det allmänna beteendestödet i skolan som bygger på gemensamma beteendeförväntningar- och instruktioner, samt förstärkande positiv feedback. I det senare skedet av implementeringen utvecklar man också skolans intensifierade stöd, för de elever för vilka det allmänna stödet inte räcker till. 


Check in/Check out - en modell för intensifierat stöd

Check In/Check Out (CICO) är en verksamhetsmodell för mer intensivt beteendestöd för elever för vilka det allmänna stödet inte räcker. CICO-stödet följer samma principer som det allmänna stödet inom ProSkola, dvs genom att förstärka det beteende som förväntas av eleven med positiv feedback vid önskat beteende. 


Syftet med CICO är att undervisa beteendefärdigheter som främjar inlärning och skolframgång. Eleverna får ett individuellt CICO-rapportkort där specifika beteendemål formuleras för varje individ. Dessa mål skapar en ram för eleven, som vet vad som förväntas av dem. Under CICO-stödet träffar eleven en vuxen varje morgon och eftermiddage. Konceptet är att den vuxna bedömer hur väl eleven uppnår målen efter varje lektion och ger uppmuntrande feedback för att stärka det önskade beteendet. Genom rapportkortet skapas en veckorapport i slutet av varje vecka, vilket hjälper både lärare och elev att följa framstegen och vid behov justera förväntningarna på beteendet. Rapportkorten spelar också en viktig roll i beslutet om när stödet ska avslutas.

Med i utvecklingsarbetet?

Att tidigt och planerat ta itu med problemen som syns i skolan ökar på allas välmående vilket förebygger många olika beteendeproblem. Eleverna får mera möjligheter till att lära sig saker och belastningen på lärarnas arbete minskar. ProSkolas forskningsgrupp sprider ProSkola-verksamheten via Niilo Mäki institutet genom att erbjuda stöd till skolor och kommuner i utvecklingsarbetet av processen.

 

Utvecklingsarbetet är en tre år lång process. Önskvärt är att ProSkola-arbetet påbörjas samtidigt i ett flertal skolor i samma kommun eller närområde, på så sätt möjliggörs ett samarbete som gynnar arbetet. Detta gör det också möjligt att utbilda ProSkola-handledare för kommunen som i framtiden kan driva arbetet oberoende av ProSkola-forskningsteamet, dock med handledning tillgängligt. Ett samarbete mellan flera skolor möjliggör också ett kontinuerligt utbyte av information och erfarenhet samt delning av olika tillvägagångssätt.

Samarbetskontrakt förhandlas kommun- och skolspecifikt.

Kontakt

Vid intresse för samarbete med Niilo Mäki Insitutet gällande ProSkola, vänligen kontakta:

riikka malinen,