Forskning

ProSkola modellen baserar sig på den s.k. School Wide Positive behavior Interventions and Support-modellen. I en fyra år lång interventionsstudie undersöktes effekten av ProSkolas finskspråkiga motsvarighet, ProKoulus, användbarhet och påverkan på arbetsron i skolan, förekomsten av beteendeproblem och elevernas välmående. Målet var att förstärka beteendestödet på alla nivåer av stöd.

Utöver undervisningen av beteendefärdigheter med hjälp av det allmänna stödet behövs det i skolan sätt att stödja elever som är i behov av mer stöd gällande inlärningen och upprätthålndet av önskat beteende. Som en del av forskningen undersökte vi effekten av ”Check in / Check out” – interventionen för elever som är i behov av ett intensivare stöd och som hjälp för lärarna i upprätthållandet av arbetsron.

Litteraturöversikt

En litteraturöversikt som inkluderade 23 studier, inklusive sex nordiska effektivitetsstudier av den norska motsvarigheten till ProSkola (PALS) kom fram till följande slutsatser om verksamhetsmodellen:

 • Verksamhetsmodellens teoretiska grund är tillräcklig och har positiva effekter på elevers problematiska beteende, både i den bredare skolmilljön och i klasserna.
 • Verksamhetsmodellen ökar på stödjande av positivt beteende och korrigering av icke-önskat beteende.
 • Antal elever med beteendeproblem minskar.
 • Utagerande symptom minskar.

På basis av utvärderingen fick ProSkola-modellen helhetsbedömningen 5/5 vilket indikerar på att modellen har ett starkt dokumenterat vetenskapligt stöd för att implementeras i den finska skolkontexten.

ProKoulu studien 2013-2016

Vad som studerades:

Lärare och elever som målgrupp:

-Förekomsten av beteendeproblem i skolan

– Klassernas arbetsro

Eleverna som målgrupp:

-Växelverkan i skolan, anknytningen till skolan, upplevelse av rättvisa

-Förverklingen av ProKoulu-principerna i skolan

Lärarna som målgrupp:

– Skolatmosfären

– Lärarnas upplevda självförmåga och kollektiva förmåga, källor för självförmåga

– Arbetsglädje, utbrändhet

– ProKoulu-verksamhetens fidelitet

Effektivitet: centrala resultat

– Prokoulu minskar på beteendeproblem

– Stora skillnader mellan skolorna gällande förändringsgrad och hastighet

– Lärarnas kollektiva förmåga (beteendehandledning) ökar

– Relationen mellan elever förbättras

– Mobbningen minskar

Forskningsupplägg

– Fördröjd (wait-list) kontrollgrupp

– 70 skolor inkluderade och randomiserades till experiment- eller kontrollgruppen (10 skolor hoppade av eller slogs samman)

– 2 mätpunkter per år (oktober-november – mars-april)

– Enkäter till alla lärare och alla barn i årskurserna 2-6

– Sammanlagt sju mätpunkter

Forskningsinformation om SWPBS-modellen och dens effektivitet

Verskamhetsmodeller som är baserade på SWPBIS har undersökts speciellt i USA och Europa, i synnerhet det Norska PALS-projektet. Randomiserade studier har bl.a. visat att SWPBIS:

 • förbättrar atmosfären i skolan (Bradshaw et al., 2010),
 • minskar på elevernas problematiska beteende och förbättrar klassens läromiljö (Sörlie & Ogden, 2015)
 • har en positiv effekt på elever som löper risk för beteendeproblem. (Bradshaw, Waasdorp & Philip J. Leaf 2015).

 

Intensifierat stöd i grundskolan

– Beteendestödet kan intensifieras för de elever som är i behov av mer än vad det allmänna stödet kan erbjuda

– Stödet kan ordnas som en naturlig del av den normala verksamheten

– I ett intensifierat stöd blir det mångprofessionella arbetet allt viktigare 

Check in Check out (CICO)

Check in Check out (CICO) – stödet fungerar i de finska skolorna:

Karhu, A., Närhi, V. & Savolainen, H. (2019):

 • CICO-stödet minskar på beteendeproblem och accepteras som metod, stödets poängkort fungerar som ett fungerande mått på stödets effektivitet.

Karhu, A., Savolainen, H. & Närhi, V. (2018):

 • Samarbete och anpassningen av psykologisk kunskap stöder funktionsförmågan hos elever med ADHD-symptom.

Karhu, A., Närhi, V. & Savolainen, H. (2018):

 • CICO fungerar som en modell för inkluderande beteende.
 • CICO-stödet kan intensifieras som en del av Proskola-verksamheten

Karhu, A., Paananen, M., Närhi, V., Savolainen, H. (2020):

 • Med hjälp av CICO plus-stödet kan man förstärka inlärningen av önskat beteende, vilket förutsätter mångprofessionellt arbete