ProKoulu-toiminta etenee kouluissa vaiheittain

ProKoulu-toiminatamalli on usean vuoden mittainen tiimiperustainen kehitysprosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten. ProKoulu ei ole projekti vaan luonteva tapa toteuttaa perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja käyttäytymiseen kohdennettua kolmiportaista tukea.

 

ProKoulun 10 vaiheet

1. Sitoudumme käyttäytymisen ohjaamiseen yhdessä.

Käyttäytymisen tuen rakenteiden ja käytänteiden kehittämiseen tarvitaan kaikkia yhteisön jäseniä.

2. Muotoilemme yhteiset kasvatukselliset tavoitteemme

Yhteiset käyttäytymisodotukset jäsentävät käyttäytymisen opettamista ja ohjaamista arjessa.

3. Teemme käyttäytymisodotuksista toimintaohjeet eri tilanteisiin.

Toimintaohjeet kertovat kaikille millaista käyttäytymistä odotetaan eri tilanteissa

4. Opetamme toimintaohjeiden mukaista käyttäytymistä kaikille

Toimintaohjeiden jatkuvan opetuksen kautta oppilaat oppivat koulun keskeiset käyttäytymisen tavoitteet ja niiden soveltamisen eri tilanteissa.

5. Kannustamme positiivisella palautteella ja yhteisillä palkkioilla

Käyttäytymiseen kohdennettu positiivinen palaute ohjaa huomion toivottuun käyttäytymiseen ja on oppimistilanne palautteen saajalle sekä sivusta seuraajille.

6. Kehitämme työrauhan tukemista

Yhteiset kokemukset ja tutkimusperustainen tieto oppimistilanteiden ohjaamisesta jaetaan ja tehdään näkyväksi

7. Puutumme ei-toivottuun käyttäytymiseen yhteisesti sovituilla tavoilla

Johdonmukainen puuttuminen ei-toivottuun käyttäytymiseen on tärkeä osa käyttäytymisen opettamista.

8. Rakennamme yleiseen tukeen perustuvan vahvennettujen tukitoimien jatkumon

Yksilöllisemmät ja tehokkaammat käyttäytymisen tuen muodot rakentuvat yhteisesti sovituille tavoitteille sekä toimintaperiaatteille.

9. Ylläpidämme ja kehitämme toimintaa jatkuvaan seurantaan perustuen

Yhtenäisen käyttäytymisen tuen kehittäminen ja ylläpitäminen perustuu sen toteutumisen ja tuloksellisuuden arviointiin

10. Tietoon perustuva ja yhteisöllinen käyttäytymisen ohjaamisen toimintakulttuuri.

Käyttäytymisen tukeminen on luonteva osa arkea, seuraamme tuen toteutumista ja vaikuttavuutta, ja muokkaamme sitä tarvittaessa

Kehittämistyöhön mukaan?

Varhainen ja suunnitelmallinen puuttuminen koulussa näkyviin ongelmiin lisää kaikkien hyvinvointia, mikä ennaltaehkäisee monia käyttäytymisen pulmia. Oppilaat saavat enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja opettajan työn kuormittavuus vähenee. ProKoulu-tutkijaryhmä levittää ProKoulu-toimintaa Niilo Mäki Instituutin kautta tarjoamalla kouluille ja kunnille tukea toiminnan kehittämisessä.

Kehittämistyö on noin kolmen vuoden prosessi. Tarkoituksenmukaisinta on, että kunnasta tai lähikuntien yhteistyössä kehittämistyöhön lähtee mukaan samanaikaisesti useampia kouluja. Tämä mahdollistaa ProKoulu-ohjaajien kouluttamisen kuntaan, jolloin toiminnan jatko ei ole riippuvainen ProKoulu-tutkijaryhmästä. Toiminnan jatkoa tuetaan järjestämällä ohjaajien työnohjausta. Useamman koulun yhteistyö mahdollistaa myös koulujen keskinäisen tiedon ja kokemusten vaihdon sekä toimintatapojen jakamisen.

Yhteistyösopimukset neuvotellaan kunta- ja koulukohtaisesti.

Riikka Malinen

Koulutussuunnittelja, Niilo Mäki Instituutti (vanhempainvapaalla)

Sijaisena Henrik Husberg ()